Η τεχνητή νοημοσύνη (AI)

Την 25/8/2021 ανακοινώσαμε μια νέα μεγάλη συνεργασία! Το έργο μας βρίσκεται πλέον σε διεθνές περιβάλλον. Η πρότασή μας για τη Διδακτική και η προσφορά του έργου στο χώρο της εκπαίδευσης αξιολογήθηκαν τα τελευταία χρόνια από μεγάλους ομίλους και εταιρείες του εξωτερικού και σήμερα είμαστε ευγνώμονες που απολαμβάνουμε τη στήριξή τους.

Σε μια τέτοια μεγάλη συνεργασία προχωρήσαμε με την εταιρεία Movio. Μετά από ένα διάστημα επαφών και διερεύνησης των πτυχών της συνεργασίας, είμαστε σε θέση με τη βοήθεια των υποστηρικτών μας να αναπτύξουμε το έργο “My name is Teacher” σε 3 ή 4 ξένες γλώσσες.

Το κύριο επιστημονικό αντικείμενο θα είναι η Διδακτική για εκπαιδευτικούς, χωρίς όμως αυτό να αποκλείει την ανάπτυξη και των άλλων πυλώνων του έργου μας, όπως η επιχειρηματικότητα, η επικοινωνία και η ασφάλεια.

Σε αυτό το κομβικό σημείο έναρξης της νέας εποχής του έργου θέλουμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας στο συνεργάτη μας, την εταιρεία Movio, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το οποίο παρέχει την αιγίδα του στο έργο από το 2014, στον ευρωπαϊκό όμιλο που στηρίζει το έργο μας στην Ολλανδία, την Innovatebiz, και φυσικά σε όλους εσάς, που είστε η παντοτινή δύναμη του έργου. Σας ευχαριστούμε όλους!

Ιωάννα Χαλβαντζή – Φώτης Παντόπουλος

________________

  • Παρακάτω μπορείτε να δείτε και να ακούσετε το ίδιο μήνυμα στα Αγγλικά, τα Γαλλικά, τα Γερμανικά και τα Ιταλικά, τις 4 γλώσσες στις οποίες θα αναπτύξουμε το έργο σε διεθνές περιβάλλον.
https://app.movio.la/guest/

Dear friends, today we are ready to announce a new great collaboration! Our project is now in an international environment.

Our proposal for Didactics and the contribution of the project in the field of education have been evaluated in recent years by large groups and companies abroad and today we are grateful that we enjoy their support.

We are announcing such a great collaboration today with the company Vinci. After a period of contacts and exploration of the aspects of the collaboration, today we are capable thanks to the help of our supporters of developing the project “My name is Teacher” in 3 or 4 foreign languages.

The main scientific subject will be Didactics for teachers, but this does not exclude the development of other pillars of our work, such as entrepreneurship, communication and security.

In this first video of the new era of our project we want to express our gratitude to our new partner, the company Vinci, to the University of Thessaly, which provides the auspices of the project since 2014, to the European group that supports our work in the Netherlands, Innovatebiz, and of course to all of you, who are the eternal work force. We thank you all!

Chers amis, aujourd’hui nous sommes prêts à annoncer une nouvelle belle collaboration ! Notre projet s’inscrit désormais dans un environnement international.
Notre proposition de didactique et la contribution du projet dans le domaine de l’éducation ont été évaluées ces dernières années par de grands groupes et entreprises à l’étranger et nous sommes aujourd’hui reconnaissants de bénéficier de leur soutien.
Nous vous annonçons aujourd’hui une belle collaboration avec la société Vinci. Après une période de contacts et d’exploration des aspects de la collaboration, nous sommes aujourd’hui en mesure, grâce à l’aide de nos soutiens, de développer le projet “My name is Teacher” en 3 ou 4 langues étrangères.
Le sujet scientifique principal sera la didactique pour les enseignants, mais cela n’exclut pas le développement d’autres piliers de notre travail, tels que l’entrepreneuriat, la communication et la sécurité.
Dans cette première vidéo de la nouvelle ère de notre projet nous souhaitons exprimer notre gratitude à notre nouveau partenaire, la société Vinci, à l’Université de Thessalie, qui fournit les auspices du projet depuis 2014, au groupe européen qui soutient nos travaux aux Pays-Bas, Innovatebiz, et bien sûr à vous tous, qui êtes la force de travail éternelle. Nous vous remercions tous !

Liebe Freunde, heute sind wir bereit, eine neue großartige Zusammenarbeit anzukündigen! Unser Projekt befindet sich nun in einem internationalen Umfeld.
Unser Vorschlag zur Didaktik und der Beitrag des Projekts im Bereich Bildung wurden in den letzten Jahren von großen Konzernen und Unternehmen im Ausland evaluiert und heute sind wir dankbar, dass wir ihre Unterstützung genießen.
Wir geben heute eine so tolle Zusammenarbeit mit der Firma Vinci bekannt. Nach einer Zeit der Kontakte und der Erkundung der Aspekte der Zusammenarbeit sind wir heute dank der Hilfe unserer Unterstützer in der Lage, das Projekt “My name is Teacher” in 3 oder 4 Fremdsprachen zu entwickeln.
Das wissenschaftliche Hauptfach wird die Didaktik für Lehrer sein, was jedoch die Entwicklung anderer Säulen unserer Arbeit wie Unternehmertum, Kommunikation und Sicherheit nicht ausschließt.
In diesem ersten Video der neuen Ära unseres Projekts möchten wir unserem neuen Partner, der Firma Vinci, der Universität Thessalien, die seit 2014 die Schirmherrschaft des Projekts übernimmt, der europäischen Gruppe, die unsere Arbeit unterstützt, unseren Dank aussprechen in den Niederlanden, Innovatebiz, und natürlich an Sie alle, die Sie die ewige Arbeitskraft sind. Wir danken Ihnen allen!

Cari amici, oggi siamo pronti ad annunciare una nuova grande collaborazione! Il nostro progetto è ora in un ambiente internazionale.
La nostra proposta per la Didattica e il contributo del progetto nel campo dell’istruzione sono stati valutati negli ultimi anni da grandi gruppi e aziende all’estero e oggi siamo grati di godere del loro sostegno.
Annunciamo oggi una così grande collaborazione con l’azienda Vinci. Dopo un periodo di contatti e di approfondimento degli aspetti della collaborazione, oggi siamo in grado grazie all’aiuto dei nostri sostenitori di sviluppare il progetto “My name is Teacher” in 3 o 4 lingue straniere.
La principale materia scientifica sarà la Didattica per gli insegnanti, ma ciò non esclude lo sviluppo di altri pilastri del nostro lavoro, come l’imprenditorialità, la comunicazione e la sicurezza.
In questo primo video della nuova era del nostro progetto vogliamo esprimere la nostra gratitudine al nostro nuovo partner, la società Vinci, all’Università della Tessaglia, che fornisce gli auspici del progetto dal 2014, al gruppo europeo che sostiene il nostro lavoro nei Paesi Bassi, Innovatebiz, e naturalmente a tutti voi, che siete l’eterna forza lavoro. Vi ringraziamo tutti!

Announcement of the start of the projects "Design Thinking" and "STEM Philosophy"

As a new hub for sharing applications of Design Thinking and STEM education philosophies, this YouTube channel will feature a variety of educational projects and resources. The upcoming video series ...will explore topics like implementing Design Thinking methodology in classrooms through project-based learning, using prototyping and iteration to spark curiosity in STEM subjects, and cultivating empathy and collaboration skills with community design challenges.
Be sure to check out supplementary articles on our website delving deeper into each concept. You'll also find links to lesson plans, activities, and facilitation guides for educators interested in blending these approaches. By promoting this integrated philosophy, our goal is to spark richer discussions around transforming learning experiences and empowering students as versatile problem-solvers.
Subscribe and stay tuned for new videos on utilizing human-centered principles to build a brighter future through education!
Design Thinking / https://investima.us/service/design-thinking-and-in-learning-the-revolutionary-educational-tools-of-the-new-era-of-challenges/
STEM Philosophy / https://investima.us/service/philosophy-and-effective-stem-teaching-through-design-thinking/
Articles in CEOWORLD Magazine / https://ceoworld.biz/author/fotis-pantopoulos/
[+] Show More
Translate »